Elevråd

Bildet av mennesker som sitter rundt et bord. De representerer elevrådet.

Hva er et elevråd?

Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Det vil si at dersom det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta saken opp i elevrådet. Rektor skal høre på det elevrådet har å si om skolen.

Les mer om elevråd på elevråd.no (https://www.xn--elevrd-mua.no/

På Helleland skole blir det valgt elevrådsrepresentanter fra 1-7. klasse. Leder, nestleder og sekretær/kasserer blir valgt fra mellomtrinnet (5-7. klasse). 

Hva jobber vi med skoleåret 23/24?

August

August 2023:

I august velges elevrådsrepresentanter fra hver klasse, og vi stemmer over hvem som skal være elevrådsleder og nestleder. 

Vi snakker om hva et elevråd er, og elevrådet presenteres rundt i klassene og snakker litt om sitt arbeid.

September 2023:

I september jobber vi videre med saker fra klassene, demokrati og elevmedvirkning. 

I vente på ny skolegård, er det foreløpig veldig lite aktiviteter for elevene å holde på med i friminuttene. Vi i elevrådet ønsker å bytte på å være trivselsvakter, og ta ansvar for lek og aktiviteter for elevene i friminuttene. 

Oktober / november 2023:

I oktober og november har mye av fokuset vært på oppstart av planlegging av ny skolegård. Elevrådet har fått være med i prosessen med plassering av anlegget, og om en eventuelt skulle beholde ballbingen, eller vente på eventuell flerbruksbane noen år frem i tiden. Elevrådet stemte klart ja for å beholde ballbingen. Trivselsvaktordningen er og tatt opp og evaluert, og elevene lager en plan for de kommende ukene og henger opp ved hovedinngangen. 

Desember/ januar

Etter ønske fra elevene, har elevrådet fått kjøpt inn kjepphester til lek i friminuttet og tilsyn. Skolen opplever at både små og store synes det er stas med noe nytt, og mange er ivrige i leken. Elevrådet blir enige om organiseringen rundt utlån. 

I januar går to elever fra elevrådet inn i alle klassene på skolen og informerer om BUK (barn-og unges kommunestyre). Klassene får informasjon om hva BUK er, og hvordan elevene best kan stemme frem gode saker på skolens vegne. 

Barn og unges kommunestyre 24

Mandag 18 mars var endelig dagen kommet som elevene hadde forberedt seg mye på! Elevene i elevrådet hadde samlet inn saker fra klassene, og sendt de ut igjen til demokratisk avstemming. Sakene til skolen kan sees over i "knappen" BUK. Elevene gjorde en veldig god jobb med å argumentere for og fremme sin sak,og skolen fikk medhold i 12 000 som skal brukes på Ipader til skolen. 

Vi fikk og medhold i C-saken vår angående togstans på Helleland, og saken går og videre til det ordinære kommunestyret i slutten av mai!